Knowledge Base

knowledge Base

Data Warehouse คืออะไร

Data Warehouse คือ คลังของข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสารสนเทศแล้ว และได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ปริมาณมาก เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งขององค์กรทั้งหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยข้อมูลที่เก็บจะต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศ (Data Information)

Database เหมือนหรือต่างกับ Data Warehouse อย่างไร?

  • Database คือฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลขององค์กรทั่วไป เช่น ข้อมูลสินค้าก็จะเก็บเฉพาะรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ โดยเก็บเป็นหมวดหมู่แยกประเภทเอาไว้ ถ้าข้อมูลพนักงานก็จะเก็บเฉพาะพนักงาน ซึ่งอาจจะมีข้อมูลบางอย่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพได้
  • Data Warehouse ถูกออกแบบมา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกส่วนขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่าและใหม่โดยไม่มีการลบข้อมูลเก่าทิ้งทั้งที่ไม่จริงในปัจจุบันก็ตาม

Data Warehouse คือ ที่เก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ มีการจัดสรร การจัดเก็บ มีหลายมิติ(Multidimensional) เช่น ช่วงเวลา ตรงนี้ก็ต้องตรงกับ Business Logic และวัตถุประสงค์ของแอพพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้ เพื่อให้สอดคล้อง ดังนั้นจึงมักมีการจัดเก็บเป็นมิติต่าง ๆ มากมาย

Data Mart คือ ที่เก็บข้อมูลที่ไม่มากเท่ากับคลังสินค้า ให้นึกถึงสินค้าขายปลีก ที่สามารถเบิกจ่ายได้ง่ายสะดวก ไม่ยากเหมือนกับคลังสินค้า

Data Gathering คือ การรวบรวมข้อมูล ทุกอย่างที่คาดว่ามีประโยชน์ ไม่เว้นแม้จากกระดาษ ใบเสร็จ ทำหน้าที่เหมือนนักสืบ ที่ต้องสืบวิเคราะห์หาข้อมูลว่าอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้และจัดเก็บต่อไป

Data Cleansing คือ การทำความสะอาดข้อมูล เพื่อลบข้อมูลขยะทิ้งไป ตรงนี้ก็ยาก เพราะต้องแยกข้อมูลว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์

Trend ในอนาคต BI (Business Intelligence) จะมีบทบาทมากขึ้น จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือธรรมดาๆ แต่จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรธุรกิจและเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) สร้างได้อย่างไร

Nov 30, 18536