News & Events

News & Events

กิจกรรมนันทนาการ Team Building ละลายพฤติกรรม @ IMD Company Limited

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท IMD Company Limited ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ Team Building ละลายพฤติกรรม ให้กับบุคลากรทุกคน ณ ไร่ฝันใหญ่ อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา

บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ ความสามัคคีเป็นอย่างมาก

Oct 07, 2018